HomeNieuwsBegroting 2020 - Algemene beschouwingen 2019

Begroting 2020 - Algemene beschouwingen 2019

Publicatiedatum: 7 nov. 2019

Voorzitter,

Bij de voorjaarsnota heeft de SGP het redelijk concreet gehouden. Mijns inziens. Met de belofte om een bredere beschouwing te geven bij, hoe kan het ook anders, de Algemene beschouwingen. Nu dus.

Eerst even terugkijken. Ingekort. We hebben een intensief politiek jaar achter de rug. Vooral het beleid huisvesting arbeidsmigranten heeft veel tijd gevergd. Inzet op dit onderwerp heeft wat de SGP betreft tot een goed resultaat geleid. Hoewel huisvesting arbeidsmigranten nog wel even de aandacht blijft houden. Kleine huizen aan de Beersteeg. Woningbouw in Nederhemert, Poederoijen, Kerkwijk en Bruchem, om maar eens een paar kernen te noemen. Acties rondom veiligheid oud en nieuw. Verdeling van Fonds Bovenwijk over alle kernen. Er gebeurt best wat. Nog wat over de AVRI… Nee, ik zou het kort houden.

Voorzitter, er is wat aan de hand in dit land. En dat geeft de SGP enige zorgen. We hebben een probleem met stikstof. We hebben een probleem met PFAS. Boeren, burgers en bouwvakkers lopen te hoop. En terecht vind ik. Hoewel inrammen van deuren en het gebruik van scheldwoorden niet en nooit passen, vind ik protest tegen de papieren werkelijkheid zeer terecht.

Er is onrust in dit land. Het is iets dat me al langer bezig houdt. Opmerkelijk genoeg werd het gevoel van onbehagen een paar jaar geleden wat mij betreft duidelijk onder woorden gebracht door CDA-er Buma. Recenter door CDA-er Hoekstra. Beiden in de zgn. HJ Schoo lezing. Zij beiden onderkennen hetzelfde. Een tweedeling in de maatschappij. En die is niet simpel te duiden. Hij is er op vele vlakken maar uit zich in een middenklasse die bang is om te verliezen wat men heeft. Blijkbaar lukt het CDA het ook niet om deze tweedeling op te lossen. Het is daarom dat een partij als Forum voor Democratie vanuit het niets zo populair is. We kunnen en mogen niet voorbijgaan aan deze grote groep van kiezers met onvrede over de heersende politiek. De SGP is de laatste die dit zal doen. Sterker, ik zal proberen in mijn beschouwingen wat punten te benoemen.

Voorzitter, ik zal me daarbij beperken tot Zaltbommel. Als SGP vinden we dat bij alles wat we doen het dichten van de kloof tussen politiek en inwoner centraal moet staan. Naar de mening van de SGP doet Zaltbommel het dan niet slecht. Het dorps en wijkgericht werken is geen oplossing voor alles, maar werpt wel zijn vruchten af. En voorzitter, ook de komst van de gebiedsconciërges helpt. Laagdrempelig zoals vroeger. Met een moderne snit, zodat onze inwoners tegenwoordig via de Buiten Beter App de gemeente inschakelen.

Ook op het sociaal domein is Zaltbommel goed bezig. Dat blijkt uit rapporten, maar ook uit contacten die we als SGP met onze inwoners hebben. Buurtzorg wordt breed gewaardeerd en krijgt ook brede aansluiting in onze gemeente.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die mopperen op het functioneren van onze gemeente. Ook in onze gemeente wordt Facebook gebruikt. Soms is dat gemopper terecht. Vaak te zwaar aangezet. In algemene zin durft de SGP te stellen dat er een behoorlijke mate van tevredenheid is over het functioneren van onze gemeente.

Het is geen nieuws, voorzitter, dat de SGP de schaal van onze gemeente groot genoeg vindt. Een gemeente is veel meer dan een technocratisch bestuur dat zo efficiënt en effectief mogelijk de dienstverlening op poten zet. De gemeente is de eerste bestuurslaag waarmee inwoners te maken krijgen. De schaal van onze gemeente is mede bepalend voor de tevredenheid van onze inwoners. Opschaling is niet alleen onnodig, maar zeer ongewenst.

Voorzitter, mensen hebben behoefte aan identiteit. Aan het gevoel van verbondenheid aan iets gezamenlijks. Daarom komt de SGP vandaag met een motie om ook in onze gemeente de Nederlandse driekleur in de raadzaal te plaatsen. Als gemeenschappelijk symbool van het Nederlander zijn. Vele gemeenten (zoals ook buurgemeente Maasdriel) gingen ons daarin al voor.

Ik begon met het schetsen van wat onrust. Bij mijn partij is die ook ontstaan n.a.v. de Regionale Energiestrategie. Onze inwoners kunnen op dit moment echt niet voorzien welke gevolgen dit heeft voor onze gemeente. Maar dat gaat wel komen en dat kan ons slecht bekomen. De gevolgen zijn wat de SGP betreft zeer ingrijpend voor onze gemeente. We zijn er voor beducht dat dit de acceptatie van onze inwoners te boven gaat. We moeten wat de SGP betreft voorkomen dat wat het waard maakt in onze gemeente te wonen in een jaar of tien structureel verdwijnt. Als SGP vinden we dat een discussie op dit moment waard. Het beleid huisvesting arbeidsmigranten wordt gedragen door het begrip ‘draagvlak’. Wat de SGP betreft kiezen we dezelfde aanpak als het gaat om het energiebod van Zaltbommel. Aantoonbaar draagvlaak. En dan uiteraard eerst en vooral bij onze inwoners. Dat draagvlakonderzoek moet er zijn voordat we als gemeenteraad een besluit over het ‘bod’ nemen. De motie komt straks

Maar wat de SGP betreft gaan we niet op onze handen zitten, voorzitter. Eerder heeft deze raad gevraagd naar mogelijkheden voor windmolens langs de Wakkerij Dijk in Munikkenland. Uiteraard alleen bij draagvlak. Maar het kan niet zo zijn dat als er draagvlak is, dat dan allerlei regelgeving uitvoering van het bod in de weg staat. Daarom roepen we het college op evt. belemmeringen die er zijn op dit punt weg te nemen.

Voorzitter, nog wat concrete aandachtspunten en oproepen:

Als eerste over ambulance vervoer. We ontvangen als gemeenteraad graag een informatienota over de opkomsttijden van de ambulance in onze gemeente. Per kern. Al eerder is door de SGP op alle in Nederland aanwezige bestuurlijke niveau ‘s aandacht hier voor gevraagd. Signalen over opkomst die wij krijgen stellen zeker niet gerust. Kan het college deze informatienota toezeggen?

Als tweede over de tuinbouw/glastuinbouw. De SGP ziet deze blijvend als economische motor. Met de aanleg van een CO2 leiding en een aparte riolering zitten onze glastuinbouwbedrijven op de goede weg richting een duurzame toekomst. Vandaag ook een oproep richting het college, én de tuinbouwsector. Maak nou werk van de landschappelijke inpassing.

Als derde de beheerste groei. Wat de SGP betreft groeit onze gemeente als een boom met ringen. In een rustig tempo. Dit betekent geen ongebreidelde woningbouw, maar bouwen naar behoefte. Dat zegt ook iets over groei in bedrijvigheid. Kleinschalig in de dorpskernen. Groter, maar niet boven de schaal van onze gemeente, in Zaltbommel.

Als vierde. Er zijn in onze gemeente volwassenen en jeugdigen met een beperking, aandoening of chronische ziekte. Omdat niemand in onze gemeente buitengesloten mag worden is het nodig om bij alle beleidsterreinen op deze groep zicht te hebben. Er is al wel een ‘stoepenmotie’ (4-7-2019) en een ‘openbaar toiletmotie’ (8-11-2018) aangenomen, maar er is meer nodig. We pleiten voor een integrale aanpak om te komen tot een zgn. inclusieve gemeente.

Als vijfde en laatste, voorzitter, wees groots in de kleine dingen. Houd onze gemeente schoon. Zorg dat afval verdwijnt. Onderhoud infrastructuur netjes. Maak veilige kruisingen. Verlicht de fietspaden. Knap die monumenten op. Maak en houdt onze gemeente groen. Houdt straten, stoepen en begraafplaatsen onkruidvrij. Nog meer? Ons verkiezingsprogramma staat op de sgpzaltbommel.nl

Je zou bijna vergeten dat een begroting toch vooral financieel van aard is. De laatste jaren is de behandeling hiervan bijna verworden tot een hamerstuk. Niet geheel onterecht, het gaat onze gemeente goed. En dat dat doet dit college, maar ook haar voorgangers goed. De verleiding ligt dan op de loer om het allemaal wat makkelijker te nemen. Op landelijk niveau heeft het ‘verjubelvirus’ toegeslagen. De oproep van de SGP is om op gemeentelijk niveau hier niet in mee te gaan. Economisch gezien gaat het onze gemeente momenteel voor de wind. Ook voor volgend jaar ziet het perspectief er goed uit. Hoewel er wolken aan de horizon zijn. Een haperende Duitse economie, onzekerheid over een Brexit en wegvallende handel met China spelen een rol. Daar komt in Nederland de stagnering van bouw door het wegvallen van PAS bij.We zitten op dit moment in de bizarre situatie dat geld vrijwel gratis is. Maar dat betekent niet dat dit ook zo blijft. We vertrouwen erop dat het college niet openstaat voor op dit moment wellicht verantwoord grote uitgaven die dat in de toekomst niet zijn. Bij de voorjaarsnota heeft de SGP gepleit voor investeringen die de exploitatie verlagen. Dat zal ook onze inzet de komende jaar DV zijn. 

Voorzitter, voor de SGP moet het natuurlijk verheugend zijn dat onze gemeente komt met een ‘kerkenvisie’. Het woord kerk is afgeleid van het woord ‘Kuriake’. En dat betekent ‘wat van de Heere is’. Alles wat daaraan kan bijdragen is welkom. Hoewel het uiteraard jammer is dat er geld voor een kerkenvisie komt, doordat het aantal mensen dat een kerk bezoekt af neemt. Waardoor kerkelijke gemeenten de inkomsten voor onderhoud van vaak oude gebouwen zien teruglopen.

Voorzitter, ik ga afronden. Wellicht is het begin van mijn beschouwingen als enigszins pessimistisch opgevat. Dat ben ik niet. Waarom zou ik?

Bij alles wat me overkomt heb ik een Troost. Dat is dat er Eén boven mijn leven staat. Die staat ook boven wat er in uw leven gebeurt. Wat er in deze gemeente, dit land, deze wereld gebeurt. Dat wil niet zeggen dat alles gaat zoals wij het hadden bedacht. Dat geen tegenslag ons en mij kan overkomen. Wel dat ik weet God er is en dat juist mag ervaren als ik het niet meer zie.

Die wetenschap geeft werkelijke rust. Ik geloof vast in de zin dat ik het zeker weet, dat dit ook ons land, deze gemeente en u persoonlijk rust geeft. Om dat te mogen weten en ervaren, moet u God wel kennen. Kennen we Hem?

Maar door deze wetenschap eindig ik optimistisch. God leeft. God regeert. Hij is er voor allen die het zelf niet meer weten en kunnen.

Voorzitter, ambtelijke organisatie, college, raad, dank voor een jaar samenwerken. Een jaar lang het goede zoeken voor onze gemeente. Van harte Gods zegen toegewenst bij het komende jaar.