HomeNieuwsBijdrage Perspectiefnota over 2020

Bijdrage Perspectiefnota over 2020

Publicatiedatum: 6 aug. 2019

Gemeenteraad 04-07-2019

Inleiding

Voorzitter,

De eerste Perspectiefnota van deze periode. Om onze buurgemeente te plezieren is de naam voorjaarsnota hernoemd in perspectiefnota. Als dit helpt in de samenwerking, dan zijn wij de beroerdste niet...

Voorzitter, ’t ziet er financieel weer goed uit. Hoewel het structureel niet overhoudt, wel sluitend. En dan zijn er nog de nodige veiligheden ingebouwd, zoals het opnieuw vullen van de voorziening sociaal domein om maar eens wat te noemen. Qua reservepositie is het helemaal uitzonderlijk netjes, zeker nu de precario zaak bij de Hoge Raad iedere keer in het voordeel van de gemeente Zaltbommel wordt beslecht. Dat doet het college goed.

Financieel solide

Op dit moment zitten we in een periode van stevige economische groei. Dan is het juist nu zaak om de financiën goed op orde te hebben en te houden. Wat de SGP betreft gaan we de komende jaren inzetten op stabilisatie van de structurele uitgaven. En dan is het wat ons betreft een goed idee om in te zetten op stevige investeringen in de openbare ruimte. Dat moeten dan investeringen zijn die de structurele lasten niet verhogen, en liefst verlagen. Bijvoorbeeld door de aanleg van minder onderhoudsintensief groen. Mooie voorbeelden zijn de geasfalteerde paden op begraafplaatsen en het aanbrengen van hardhouten beschoeiing langs sloten.

> Graag horen we van het college of zij mogelijkheden ziet om het komende jaar of de komende jaren te investeren om de structurele lasten op met name onderhoud te stabiliseren of te verlagen.

Voorzitter, het voert te ver om alle punten uit de Perspectiefnota af te lopen. Ik wil een paar voor de SGP aangelegen punten benomen. De trend is dat de behandeling van de perspectiefnota steeds meer het moment wordt voor brede beschouwingen. Die bewaar ik graag voor DV het najaar, bij de begrotingsbehandeling.

Programmaplan Samenwerking

Als eerst het ‘Programmaplan Samenwerking’. De SGP is niet tegen het opstellen ervan zolang dit binnen de kaders van het bestuursakkoord gebeurt. Overigens hebben we geen reden om daar aan te twijfelen. Wat ons wel dwars zit is dat het college van plan is om de provincie om een bijdrage te vragen. ‘Doe dit niet!’, zo luidt onze dringende oproep. Die betaalt bepaalt. Dus betaal het of zelf, of doe het niet. Als gemeenteraad van Zaltbommel beslissen we wat de evt. volgende stap in de samenwerking is. Niet de provincie.

> Graag horen we van het college voor de begrotingsbehandeling de kosten die gemoeid zijn met het compleet zelf uitvoeren van het genoemde programmaplan. De besluitvorming of we dit gaan doen of niet kan dan plaatsvinden.

Gelderland herdenkt

De SGP vindt het een goede zaak dat we geld uittrekken voor de herdenking van 75 jaar bevrijding. We willen graag dat dit op een waardige manier gebeurt met respect voor de overtuiging van een ieder.

En, voorzitter, zou het nu niet mooi zijn om in het jaar waarin we dit doen wat extra doen voor het Mikwe? Al eerder hebben we gepleit voor een structurele ondersteuning van deze stichting die zich o.a. inzet voor het levend houden van de geschiedenis van Joodse inwoners van Zaltbommel die de bevrijding niet meer hebben kunnen vieren.

> Is het college bereid tot het doen van een eenmalige bijdrage aan het Mikwe in het kader van ‘Gelderland herdenkt’? En is het college daarnaast bereid om het Mikwe structureel te ondersteunen?

Voorzitter, bij deze twee punten m.b.t. de inhoud van de Perspectiefnota wil ik het laten. Vinden we die verkeersvisie, handhaving arbeidsmigranten en de uitbreiding van de fietsenstalling op het station dan niet belangrijk? Natuurlijk wel. Maar je kunt nu eenmaal niet alles noemen. En laat ik duidelijk zijn, we zijn tevreden met het totaal pakket wat er nu ligt.

De SGP wil nog een aantal onderwerpen noemen die we belangrijk vinden, maar niet in de Perspectiefnota worden genoemd.

Stille brug

Als eerst over het zgn. ‘Stille brug’ concept. Niemand weet waarschijnlijk wat het programma hoog frequent spoor precies qua aantallen treinen inhoudt. Maar dat het er meer worden is zeker. Dat betekent meer (in de zin van ‘vaker’) geluidsoverlast. Met name als spoortreinen de spoorbrug overrijden.

> Is het college bereid om de mogelijkheden tot het aanpassen van de spoorbrug te onderzoeken, zodat de Bommelse spoorbrug ook een ‘stille brug’ wordt?

Extra ontsluiting Gameren

Voorzitter, de west zijde van de kern Gameren wordt ontsloten via de niet al te brede Nieuwstraat, overlopend in de Startstraat. Met de voorziene plannen voor woningbouw aan de westelijke kant van Gameren, is een extra ontsluiting wat de SGP betreft geen overbodige luxe.

> Kan het college toezeggen voor de behandeling van de a.s. begroting de mogelijkheden voor een extra ontsluiting naar de Middelkampseweg vanuit de kern Gameren in beeld te brengen?

Watertappunten

Laatste punt voorzitter. We vinden het als SGP een goed idee als er in de gemeente watertappunten komen.

> Is het college bereid om in beeld te brengen waar dit wenselijk is en de watertappunten te realiseren?

Voorzitter, tot slot willen wij het college en  de ambtelijke organisatie alle wijsheid en Gods zegen toewensen bij het opstellen van de begroting.