22 februari 2024

Raadsvergadering 22 februari 2024

Raadsvergadering 22 februari 2024

Tijdens het vragenhalfuur zijn er 4 sprekers.
De 1(SP) vraagt om meer repetitieruimtes. Dit wordt meegenomen met het
accommodati ebeleid.
De 2e (CU) gaat over PTSS bij brandweermensen. Ze maken heel veel mee. Kan dit punt meegenomen in onze veiligheidsregio? De burgemeester zal hier zeker aandacht voor vragen en heeft dit ook al gedaan.
De 3e (GL) vraagt aandacht voor de beveiliging van de woning van de burgemeester. De fractie vraagt wat de bevindingen van het college zijn over die veiligheidsmaatregelen die gedaan zijn. Het proces van accordering van de facturen is goed verlopen (4-ogen-principe). Er zijn ook prestatieafspraken gemaakt. Dat is allemaal juist gedaan. De maatregelen die genomen zouden worden, zijn die ook uitgevoerd waarvoor het is aangevraagd? Door het betalen van de facturen is aangetoond dat rechtmatig het geld is uitgegeven aan datgene waarvoor het gevraagd is.
De 4e (BVNL) stelt de vraag hoe het mogelijk dat er geshopt wordt in de artikelen van de Verordening winkeltijden Zaltbommel 2019. Hier komt het college schriftelijk op terug.

Parkeergarage Bossche Poort
Enkele partijen reageren dat het op zich goed is dat de parkeergarage niet doorgaat, maar dat het belangrijk is dat er een andere parkeervoorziening gerealiseerd moet worden. Eén partij vraagt zich af waar ‘ De Bossche Poort’ zelf eigenlijk blijft.

Advies aanvraag zendtijdmachtiging lokale omroep
CU wil graag jaarlijks een overzicht of de gelden ook goed worden besteed.
SGP (Lennart van den Berg) geeft aan dat een lokale omroep niet onze voorkeur heeft. We gaan niet over de inhoud. Anders hadden we een andere afweging gemaakt. Nu gaan we wel mee met deze keuze. VVD vindt het positief dat er weer een lokale omroep komt en hoopt dat de politiek weer dichterbij de burger kan komen.

Kaderbrief werkzaak 2025
SGP (Lennart van den Berg) geeft aan dat de fractie met grote instemming de brief gelezen heeft. Er wordt gesproken over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Kan de wethouder beamen dat het de grote inzet van Werkzaak is om ook deze mensen in de arbeidsmarkt te krijgen? De wethouder beaamt dit zeker omdat het belangrijk is dat deze mensen mee doen in de samenleving. Van den Berg spreekt nogmaals de grote waardering uit voor het werk van Werkzaak.

Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Gelderland Zuid
De SGP (Wim van Horssen) is bezorgd over de financiën omdat de Veiligheidsregio ook een winstwaarschuwing heeft afgeven. Hij wil namens de fractie de bezorgdheid uitspreken.

Wijziging gemeenschappelijke regelingen en Plan van Aanpak
SGP (Wim van Horssen): Er is een nieuwe wet op de gemeenschappelijke regelingen. We denken dat niet heel veel dingen veranderen, maar dat lopende dingen worden vastgelegd. We moeten met de GR-en in gesprek blijven en moeten een actieve rol blijven spelen. De diverse regelingen kunnen wel meer op elkaar afgestemd worden.

Motie Artikel 1 van de Grondwet van de ZVV
De ZVV vraagt d.m.v. een motie om Artikel 1 in het gemeentekantoor duidelijk zichtbaar op te hangen, zodat het voor iedereen te zien is. Dit omdat Artikel 1 een belangrijk artikel is voor onze samenleving omdat het discriminatie om welke manier dan ook afwijst. Twee partijen geven aan dat ze achter de motie kunnen staan omdat het heel erg belangrijk is (D66 en GL) Geert Bok geeft namens de SGP aan absoluut achter de Grondwet te staan. Artikel 1 is echter
niet een superartikel die meer bijzonder is dan de rest. De Grondwet is evenwichtig opgebouwd uit een geheel van artikelen. Artikel 1 is niet belangrijker dan de rest. Daarom gaat de fractie niet mee met deze motie.
De SP gaat ook niet mee met de motie omdat het zichtbaar maken alleen veel te weinig is. Alleen een plakkaat aan de muur is te weinig. Dus maakt het eerst maar concreet met actiepunten. De CU geeft aan wel mee te gaan met de motie, maar het lijkt wel wat op symboolpolitiek. Dit alleen is echt niet voldoende. BVNL doet ook niet omdat ze deze actie symboolpolitiek vinden.
De motie wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Motie van de CDA inzake opheffing geheimhouding raadsvergadering
Het CDA vraagt in de motie om openbaarmaking van de besloten vergadering van 7 februari 2024. Deze vergadering was besloten i.v.m. het onderwerp van de vergadering namelijk verbouwing en beveiliging van het huis van de burgemeester. Na een overleg van de burgemeester met de fractievoorzitters komt de plaatsvervangend voorzitter, de heer Schreuders van ZVV, naar voren en meldt dat er in de eerstvolgende raadsvergadering een raadsvoorstel komt om het verslag openbaar te maken. Hierop wordt de motie van het CDA ingetrokken.

Motie van het CDA: Motie van Treurnis inzake de verbouwing van de woning van de burgemeester.
De gemeenteraad heeft besloten geen integriteitsonderzoek in te stellen naar het handelen van de burgemeester. Met de motie wil het CDA oproepen een uiting te geven aan de wijze van handelen van de burgemeester, het gemak van het college over geld voor het beveiligen van de woning van de burgemeester en het schaden van de goede naam van de gemeente door de
raad zelf door de geheimhouding. De ZVV vindt dat er nog dingen lopen en dat dit het moment niet is om een motie van treurnis in te dienen. Dus tegen.
D66 vindt dat het geheel geen schoonheidsprijs verdient. Er zijn veel heftige reacties uit de samenleving gekomen en dat is begrijpelijk. Daarom zal D66 volmondig de motie steunen. Ook GroenLinks steunt de motie omdat ze al vaker heeft aangegeven dat er integriteitsonderzoeken moeten komen in 2 dossiers nl van de grondaankoop in Brakel en de woning van de burgemeester. GroenLinks gaat daarom volmondig mee met de motie. De VVD vind dat het vertrouwen in de politiek daalt, maar gaat toch niet mee met de motie.
Geert Bok namens de SGP geeft aan dat ze de motie niet zal steunen omdat het inhoudelijk niet juist is en dingen in de motie niet kloppen. De raad heeft ook dingen besloten die in de motie staan. De SP kan zich vinden in een aantal zaken uit de motie maar constateert ook een aantal onjuistheden in de motie. En daarom zal de SP de motie niet steunen. De motie draagt juist niet bij om de goede naam van de gemeente positief te beïnvloeden. Ook de PvdA steunt de motie niet. Ook de BVNL steunt de motie zeker niet. De CU steunt ook niet. De motie wordt verworpen met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen.