28 september 2023

Raadsvergadering 28 september 2023

Op de eerste raadsvergadering na de zomervakantie beginnen we met een droevig bericht. Een van de oprichters van de lokale partij ZVV, Jos van Overvest is op 31 augustus overleden. Daarom begonnen we deze vergadering met een kort in Memoriam ter nagedachtenis aan hem. Naaste familie van hem was daarbij aanwezig.

Als SGP hebben we opnieuw aandacht gevraagd voor het ophalen van het oud papier. De AVRI is voornemens dit per 1 januari te stoppen. Op 22 mei hebben we als SGP reeds een motie ingediend om de wethouder te vragen samen met de verenigingen tot een oplossingen te komen. Omdat ons signalen bereikten dat dit nog niet voldoende gedaan wordt en dat het oud papier ophalen door verenigingen stopt per 1 januari 2024, willen we nogmaals aandringen op een oplossing.

De wethouder geeft aan dat er verschillende redenen zijn waardoor er gestopt gaat worden met het ophalen van vrijwilligers. De eerste reden die hij noemt is dat het ophalen op de huidige manier niet volgens de gelden arbonormen. Het gaat dan met name om de veiligheid in het werken met de machines, de uitrusting en kleding van de vrijwilligers en de benodigde opleiding. De AVRI
Als eigenaar van de AVRI moeten we als gemeente hiervoor ook verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is er ook sprake van een oneerlijke subsidie, omdat niet alle verenigingen kunnen deelnemen en de vergoeding veel hoger is dan de opbrengst van het papier. Dit komt door de dalende papierprijs.

Het gevolg van deze redenen is dat de AVRI gaat stoppen met het ophalen van het oud papier door vrijwilligers. Als de AVRI het zelf gaat doen, heeft dat ook consequenties voor de afvalstoffenheffing; die gaat namelijk hierdoor omlaag.

De verenigingen die nu het ophalen voor hun rekening nemen, worden niet aan hun lot overgelaten. Voor hen is een afbouwregeling waarbij ze in het eerste jaar 75% krijgen en de twee daaropvolgende jaren 50
en 25%

Het CDA vond het nodig om een motie van treurnis in te dienen bij de Bestuursrapportage 2023. Dit werd gemotiveerd met de woorden dat zij het betreuren dat er in hun ogen te weinig plannen uitgevoerd zijn en dat er een grote budgetoverschrijding is bij de bouw van de Petanque vereniging (de Jeu de Boules banen). Voor de SGP was deze motie meerdere stappen te ver. Er is zeker een fout gemaakt, de wethouder heeft dit erkend en indien nodig zijn er acties ondernomen. Daarmee is voor ons de zaak afgedaan.