HomeNieuwsOpenbaar groen, regenwater en zonne-energie

Openbaar groen, regenwater en zonne-energie

Publicatiedatum: 12 mei 2018

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022

Openbaar groen
Zaltbommel is een groene plattelandsgemeente. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk. We willen dit groene karakter ook in de dorpen en wijken brengen. En het groen in stand houden op de plaatsen waar dit al aanwezig is. Dat betekent dat we groenonderhoud goed uitvoeren. En dat we kijken waar meer groen mogelijk en gewenst is. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van inwoners via dorp- en wijkplatforms of rechtstreeks.

Een prettige leefomgeving
Versteende wijken worden groen gemaakt. Ons streven is dat overal groen binnen een afstand van 0 tot 300 meter is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat groene wijken positieve effecten hebben:
- Kinderen spelen meer en voelen zich prettiger en gezonder;
- De luchtkwaliteit wordt beter door opname van CO2 en fijnstof;
- Er is sponswerking bij pieken in neerslag;
- Op hete dagen is het klimaat koeler;
- Het levert biomassa voor duurzame energie;
- Woningen stijgen in waarde met 4-12%.

 

Afvoer van regenwater toekomstproof
De afvoer van regenwater is een groeiend probleem. Neerslag komt steeds meer in hevige pieken. Er zijn dus maatregelen nodig om natte voeten (en erger) te voorkomen. Logische oplossingen zijn de aanleg van lokale waterbergingen, het ontkoppelen van de regenwaterafvoer via het riool en groene daken. Ook de realisatie van een aparte riolering voor de glastuinbouw, waardoor lozen op het oppervlaktewater niet meer gebeurt, draagt hieraan bij. Het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 gaat uit van het realiseren van een basisniveau. Deze plannen moeten op tijd, binnen budget en volledig worden gerealiseerd.

Mogelijkheden voor zonne-energie
Zonnepanelen worden bij voorkeur geplaatst op voormalige agrarische bouwpercelen en op locaties waar geen ander nuttig gebruik denkbaar is. Voorbeelden zijn weg-/spoorbermen, retentievijvers, dijken en daken van bedrijven en gemeentelijke gebouwen. Er komen geen zonnepanelen in weilanden en landbouwgronden zolang er nog alternatieve locaties voorhanden zijn