HomeNieuwsPleeg- en mantelzorg, eenzaamheid en ouderenzorg

Pleeg- en mantelzorg, eenzaamheid en ouderenzorg

Publicatiedatum: 12 mei 2018

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022

Investeren in pleegzorg
We investeren extra in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen. Dit draagt bij aan een vermindering van het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen en kan zwaardere hulpverleningstrajecten voorkomen. De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is, opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving. Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij identiteit. We zorgen samen met de zorgpartners voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.

Inspelen op meer mantelzorgers in de toekomst
We evalueren de huidige regeling voor mantelzorg. In de toekomst neemt de behoefte aan mantelzorg alleen maar toe. De gemeente past waar nodig het beleid aan om mantelzorg dragelijk te laten zijn voor de mantelzorgverleners.

 

Aandacht voor eenzaamheid
Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig en zonder hulp te vinden. Soms ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt dan een risico. Dat wil de gemeente Zaltbommel tegengaan. Daarom blijven we bij de keukentafelgesprekken aandacht besteden aan eenzaamheid en zingeving. We maken hiervoor gebruik van deskundigheid en het netwerk van organisaties en kerken.

 

Alternatieve woonvormen voor ouderen
De gemeente stimuleert particuliere initiatieven op het gebied van alternatieve woonvormen voor ouderen. Dat is nodig, want de komende jaren zal het aantal inwoners met bijvoorbeeld dementie fors toenemen. Dit geldt ook voor de zorgvraag die daarmee samenhangt. De gemeente bekijkt in overleg met de woningcorporaties en thuiszorgorganisaties op welke wijze nieuwe huisvestingsmogelijkheden met bijbehorende zorgarrangementen een oplossing kunnen bieden voor dit vraagstuk.

In overleg met zorgverzekeraars en andere partners proberen we de zogenoemde ‘zorgval’ (zorgbehoevende ouderen die op een wachtlijst komen te staan voor een verpleeghuis, krijgen minder zorg en betalen daar meer voor) voor onze inwoners zoveel als mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.