HomeNieuwsSolide financiën, geen verhoging lastendruk

Solide financiën, geen verhoging lastendruk

Publicatiedatum: 12 mei 2018

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022

Geen verhoging lastendruk
De gemeente blijft het huidige financiële beleid voortzetten. Buiten de correctie voor inflatie stellen we geen verhoging van de totale lastendruk voor. Verder zijn risicobeheersing en voldoende financiële weerstand leidend bij investeringsbeslissingen en exploitatie. Het vooraf kunnen aantonen dat middelen (structureel) beschikbaar zijn is te allen tijde leidend bij beslissingen. Eventuele overschotten worden in principe gebruikt om de lastendruk te verlagen, tenzij bestemmingsreservering noodzakelijk is in het kader van de financiële weerstand.

 

Evaluatie kostendekkende opzet leges en retributies
Het college komt, zoals gebruikelijk, op korte termijn met een evaluatie op de kostendekkende opzet van leges en retributies. Enerzijds is dit noodzakelijk in verband met de maatschappelijke aanvaardbaarheid hiervan in relatie met de kostencomponenten. Anderzijds kan het zijn dat andere werkwijzen leiden tot andere kostencomponenten (neem bijvoorbeeld de effecten van de dienstverlening door de ODR bij omgevingsvergunningen). We controleren daarom altijd of de kostenprognoses die bij de tarifering worden gebruikt ook daadwerkelijk zijn gemaakt of dat aanpassing mogelijk is