HomeNieuwsVoorlichting vaccinatie

Voorlichting vaccinatie

Publicatiedatum: 18 jun. 2019

Raadsvergadering 06-06-19

Namens de SGP heeft Liza Biesheuvel het woord gevoerd over vaccinatie. Hij gaf o.a. aan dat er rond het punt vaccinatie op verschillende wijze wordt gedacht. In het kader daarvan heb je preciezen, gematigden en rekkelijken. Meer informatie is te vinden op de website van de NPV.

 

Ook andere partijen hebben zorgen rond het vaccinatiebeleid. Het afwijzen van vaccineren wordt niet enkel op religieuze gronden gedaan, bepaalde groepen hebben andere redenen om het af te wijzen.

 

Omdat de SGP, samen met de andere 7 partijen, zorgen heeft hierover heeft de SGP een motie ingediend met de volgende inhoud:

 

overwegende dat:

• de vaccinatiegraad in de gemeente Zaltbommel 81% is;

• dit behoorlijk lager is dan WHO-norm van 95%;

• de gemeente vanaf 1 januari 2019 bestuurlijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma;

• deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma ten allen tijde vrijwillig is;

• bescherming tegen de betreffende ziekten niet alleen over de eigen gezondheid en de van jonge kinderen gaat, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid betreft;

• er een groeiende groep anti-vaxxers is, die op grond van verkeerde informatie tot een keuze is gekomen;

 

verzoekt het college;

• te onderzoeken op welke wijze de voorlichting naar alle inwoners omtrent het vaccineren kan verbeteren en/of kan uitbreiden met respect voor ieders standpunten, teneinde de vaccinatiegraad in onze gemeente te verhogen;

• de onderzoeksresultaten en de financiële consequenties van de uitvoering van deze motie aan de Raad voor de Begrotingsbehandeling voor te leggen;

• de raad over de voortgang te rapporteren via de P&C-cyclus.

De motie is met alle 21 stemmen aangenomen.

 

Er is ook een amendement op dit punt ingediend door PvdA/GroenLinks. Dit heeft de SGP niet gesteund. De overige partijen wel. De bottleneck in het amendement is dat het naar onze mening teveel de kant op ging van minder vrijblijvendheid. Met name de woorden dat er doelgerichte maatregelen genomen moet worden heeft de SGP doen besluiten niet in te stemmen. Het amendement  is met 17 van de 21 stemmen alsnog aangenomen.